Nhà ở gia đình – Địa điểm: Đông Anh – CĐT: anh Tùng